FAQ

Drodzy Studenci, poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane przez Was pytania.

Kto decyduje o tym, którzy wykładowcy są oceniani w danym semestrze?

Wykładowców, których jakość pracy ma zostać poddana ocenie wskazują: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Katedr/Zakładów. Dodatkowo, Dział Jakości Kształcenia czuwa nad tym, żeby w kolejnym roku akademickim ocenie zostały poddane te osoby, które otrzymały od studentów niskie oceny. Wykładowców do oceny mogą także wskazać studenci za pośrednictwem Samorządu Studenckiego. Dział Jakości Kształcenia, tworząc listę nauczycieli do oceny w danym semestrze, zawsze uwzględnia sugestie studentów.

Czy udział w badaniu jakości zajęć dydaktycznych jest obowiązkowy?

Tak. Zgodnie z §53 ust. 8 Regulaminu Studiów Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi zatwierdzonego uchwałą Senatu Uczelni w dn. 10 kwietnia 2019 roku, student jest zobowiązany do udziału w badaniach opinii organizowanych przez organy Uczelni. Poprzez udział anonimowy zależy nam przede wszystkim na rzetelnej i przemyślanej ocenie, która w sposób wymierny wpłynie na jakoś prowadzonych zajęć dydaktycznych.  

Czy studenci mają dostęp do wyników badań jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych w SAN?

Tak, na naszej stronie zamieszczamy systematycznie biuletyny, w których można znaleźć informacje o realizowanych przez nas badaniach i ich wynikach. Wszystkich studentów zainteresowanych wynikami badań zapraszamy także do Działu Jakości Kształcenia. Prosimy tylko o wcześniejsze umówienie się na spotkanie telefonicznie lub mailowo.

Jakie konsekwencje dla wykładowców ma niska ocena studentów?

W przypadku uzyskania niskich ocen prowadzący zajęcia przygotowuje z bezpośrednim przełożonym plan działań mający pomóc mu w osiągnięciu lepszych efektów dydaktycznych jego pracy. W kolejnym roku akademickim przeprowadzana jest ponowna ocena jakości jego pracy oraz hospitacje zajęć. W przypadku ponownego uzyskania niskich ocen lub stwierdzenia nieprawidłowości w pracy podczas hospitacji Uczelnia analizuje przyczyny i może rozpocząć działania prowadzące do nieprzedłużenia umowy o pracę z wykładowcą w przyszłości.

Dlaczego nie widzimy efektów naszych uwag wyrażonych w badaniu?

Pojedyncze negatywne komentarze nie mogą stanowić podstaw do podjęcia poważniejszych działań. Zgodnie z obowiązującym w SAN USZJK niepokojące sygnały powinny zostać potwierdzone z innych źródeł. Dlatego działanie bardzo rzadko może być natychmiastowe. Zdarza się także tak, że w badaniu uzyskuje się sygnały sprzeczne (jedna grupa ocenia wykładowcę źle, a druga – bardzo dobrze) i trzeba czasu, aby je zweryfikować. Zgodnie z USZJK, jeśli wykładowca otrzyma od studentów niskie oceny, w kolejnym roku akademickim przeprowadzana jest ponowna ocena jakości jego pracy oraz hospitacje zajęć. Dlatego wdrożenie odpowiednich zmian może nastąpić z opóźnieniem o kolejny semestr, bądź rok akademicki. Nie zmienia to faktu, że badanie jakości pracy kadry jest ważnym narzędziem monitorowania jakości pracy wykładowców, a jego wyniki są bardzo cenne dla osób odpowiedzialnych w Uczelni za politykę kadrową.

Czy wykładowcy mają wgląd do kwestionariuszy, w których oceniają ich studenci?

Nie, oceniani wykładowcy nie otrzymują wypełnionych przez studentów kwestionariuszy. Bezpośrednio po wypełnieniu przez studentów są one przekazywane do Działu Jakości Kształcenia i tam archiwizowane. Wykładowcy otrzymują natomiast swoją ocenę zbiorczą, czyli średnią wszystkich ocen wyliczoną dla poszczególnych aspektów ich pracy ocenianych w badaniu. Są im także przekazywane dosłowne komentarze dotyczące ich pracy wpisywane przez studentów w pytaniu otwartym.

Kto otrzymuje wyniki oceny wykładowców?

Każdy oceniany przez studentów wykładowca otrzymuje swoje wyniki drogą mailową. Wyniki oceny jakości zajęć dydaktycznych przekazywane są w formie raportów cząstkowych kierownikom jednostki organizacyjnej oraz ocenianym nauczycielom akademickim, a w formie raportu końcowego - Władzom Uczelni oraz Filii. Wyniki badań oraz opracowywane na ich podstawie rekomendacje są omawiane na spotkaniach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czemu służy ocena jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych w SAN?

Wyniki badań są wykorzystywane do doskonalenia jakości zajęć dydaktycznych i pracy kadry akademickiej poprzez indywidualne działania nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia oraz poprzez decyzje o charakterze ogólnym podejmowane przez Władze Uczelni i poszczególnych Wydziałów. Wnioski z badań stanowią podstawę do samooceny i weryfikacji działań wykładowców oraz ważny element polityki zapewniania jakości kadry dydaktycznej. Są uwzględniane przez Kierownika Katedry/Zakładu przy przydzielaniu zajęć dydaktycznych. Prowadzący zajęcia, w zależności od uzyskanych wyników oceny, wprowadza zmiany w postępowaniu dydaktycznym, mające na celu doskonalenie jakości pracy dydaktycznej. Wyniki badania jakości pracy kadry są także jednym z elementów składających się na ocenę okresową pracowników.