O Dziale

Dział Jakości Kształcenia (DJK) został powołany do istnienia na mocy uchwały Senatu Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi z dnia 5 maja 2009 roku jako jednostka działająca na poziomie centralnym. Jego zadanie zostało określone jako wsparcie Prorektora ds. Jakości Kształcenia w nadzorze nad sprawnym funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK) i realizacji działań projakościowych. Dział Jakości Kształcenia podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia – dr inż. Zdzisławowi Szymańskiemu.

Zakres obowiązków Działu Jakości Kształcenia obejmuje:

  • przygotowanie i realizacja badań służących pomiarowi jakości kształcenia;
  • opracowywanie narzędzi do realizacji badań i oceny jakości kształcenia;
  • popularyzacja informacji dotyczących zagadnień związanych z jakością kształcenia;
  • opracowywanie i przedstawianie Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia corocznych sprawozdań z zakresu podejmowanych przez DJK działań i projektów służących doskonaleniu jakości kształcenia;
  • koordynowanie działań realizowanych w ramach WSZJK;
  • gromadzenie dokumentacji związanej z WSZJK;
  • wsparcie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji Programowych w zakresie planowania i realizacji działań w ramach WSZJK;
  • bieżąca obsługa administracyjna związana z WSZJK;
  • realizacja, koordynowanie innych działań realizowanych w ramach WSZJK (zleconych przez Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia, Władze Uczelni, itd.);

Główne zadanie DJK można określić jako inicjowanie i wspomaganie realizacji przedsięwzięć zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk. Dział wspiera tutaj przede wszystkim Rektora,  Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Dziekanów oraz inne jednostki  zaangażowane w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. Współpraca ta odbywa się na wielu płaszczyznach funkcjonowania Uczelni i obejmuje także działania angażujące studentów, absolwentów oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.