O Dziale

Dział Jakości Kształcenia (DJK) został powołany do istnienia na mocy uchwały Senatu Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi z dnia 5 maja 2009 roku jako jednostka działająca na poziomie centralnym (ogólnouczelnianym). Jego zadanie zostało określone jako wsparcie Prorektora ds. Jakości Kształcenia w nadzorze nad sprawnym funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK) i realizacji działań projakościowych. Dział Jakości Kształcenia podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia – dr inż. Zdzisławowi Szymańskiemu.

Zakres obowiązków Działu Jakości Kształcenia obejmuje:

 • przygotowanie i realizację badań służących pomiarowi jakości kształcenia; 
 • opracowywanie narzędzi do realizacji badań i oceny jakości kształcenia;
 • rozpowszechnianie informacji dotyczących zagadnień związanych z jakością kształcenia;
 • koordynowanie działań realizowanych w ramach Ogólnouczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia oraz Wydziałowych Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia;
 • gromadzenie dokumentacji związanej z WSZJK;
 • wsparcie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia/Wydziałowych Komisji ds. Programowych i Jakości Kształcenia w zakresie planowania i wdrażania działań w ramach WSZJK;
 • bieżącą obsługę administracyjną związaną z wdrażaniem Ogólnouczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia oraz Wydziałowych Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia;
 • formalne koordynowanie przygotowań do akredytacji PKA;
 • przygotowywanie wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;
 • realizację lub koordynowanie innych działań realizowanych w ramach WSZJK (zleconych przez Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia lub/i Władze Uczelni);
 • przedstawianie Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia corocznych sprawozdań z zakresu podejmowanych przez DJK działań i projektów służących podnoszeniu jakości kształcenia.

Główne zadanie DJK można określić jako inicjowanie i wspomaganie realizacji przedsięwzięć zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Dział wspiera tutaj przede wszystkim Rektora,  Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Dziekanów oraz inne jednostki  zaangażowane w przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnouczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia oraz Wydziałowych Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia. Współpraca ta odbywa się na wielu płaszczyznach funkcjonowania Uczelni i obejmuje także działania angażujące studentów, absolwentów oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.