Badania realizowane przez DJK

Badania realizowane przez DJK

Ocena jakości zajęć dydaktycznych i pracy wykładowców

Głównym celem badania jakości zajęć dydaktycznych i pracy wykładowców jest uzyskanie od studentów informacji dotyczących jakości pracy wykładowców, z którymi mają zajęcia. Są one niezwykle przydatne dla Władz Uczelni i bezpośrednich przełożonych (Dyrektorów Instytutów i Kierowników Katedr/Zakładów). Pozwalają zidentyfikować nieprawidłowości w procesie kształcenie studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i podjąć działania zmierzające do ich eliminacji. Największą wartość wyniki badań przedstawiają jednak dla samych ocenianych wykładowców - pobudzają do refleksji nad wykonywaną pracą dydaktyczną i pozwalają zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Pozwalają tym samym na doskonalenie warsztatu pracy osób prowadzących zajęcia. Studenci oceniają w badaniu m.in. przygotowanie prowadzących do zajęć, punktualność, umiejętność zainteresowania tematyką zajęć, zdolność do jasnego przekazywania treści przedmiotu, gotowość do odpowiadania na pytania studentów, itd. Zasady realizacji badania jakości pracy nauczycieli i prowadzonych przez nich zajęć określa procedura P-09 „Ocena jakości zajęć dydaktycznych i pracy wykładowców dokonywana przez studentów”.  

Drodzy Studenci Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, jeśli interesują Was wyniki tych badań, zapraszamy do siedziby Działu Jakości Kształcenia. Informacja podsumowująca wyniki badań jest również dostępna w publikowanych na naszej stronie Biuletynach. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Ocena dostosowania bazy dydaktycznej do potrzeb procesu kształcenia, obsługi administracyjnej, wsparcia dla studentów oraz organizacji procesu kształcenia

Badanie dostosowania bazy do potrzeb procesu kształcenia, obsługi administracyjnej, wsparcia dla studentów oraz organizacji procesu kształcenia jest realizowane, zgodnie z procedurą P-07, nie rzadziej niż raz na dwa lata. W badaniu wyszczególniono następujące bloki tematyczne:

 • baza lokalowa i wyposażenie;
 • dostępność wykładowców, władz uczelni i wydziału, przepływ informacji, system opieki i wspierania studentów;
 • jakość obsługi administracyjnej;
 • biblioteka;
 • możliwości rozwoju osobistego, i in.;

Celem badania jest poznanie opinii studentów na temat ich zadowolenia z aspektów funkcjonowania Uczelni mieszczących się w wymienionych wyżej obszarach tematycznych. W założeniach Działu Jakości Kształcenia badanie ma pomóc zidentyfikować nieprawidłowości w sposobie organizowania procesu dydaktycznego oraz te obszary związane z zapleczem dydaktycznym, z których studenci nie są zadowoleni. Wyniki badania stanowią punkt wyjścia dla strategii doskonalenia organizacji procesu kształcenia i bazy dydaktycznej oraz planów zarządzania Uczelnią. Dostarczają Władzom Uczelni informacji na temat obszarów, w których konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy sytuacji. 

Drodzy Studenci Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, jeśli interesują Was wyniki tych badań, zapraszamy do siedziby Działu Jakości Kształcenia. Informacja podsumowująca wyniki badań jest również dostępna w publikowanych na naszej stronie Biuletynach. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Badanie jakości pracy opiekunów prac dyplomowych

Głównym celem badania jakości pracy opiekunów prac dyplomowych jest uzyskanie od studentów informacji dotyczących ich zadowolenia ze współpracy z promotorami. Są one przydatne dla Władz Uczelni i bezpośrednich przełożonych (Dyrektorów Instytutów i Kierowników Katedr/Zakładów), gdyż pozwalają zidentyfikować nieprawidłowości zachodzące w procesie przygotowania pracy dyplomowej oraz procesu dyplomowania i podjąć działania zmierzające do ich eliminacji. Absolwent w momencie odbioru dyplomu ukończenia studiów otrzymuje od pracownika dziekanatu kwestionariusz, który po wypełnieniu wrzuca do przygotowanej wcześniej urny. Absolwenci oceniają: dostępność opiekuna pracy, pomoc w ustaleniu tematu oraz struktury pracy, pomoc w doborze literatury i materiałów do badań, systematyczność pracy ze studentem, przydatność przekazywanych uwag dotyczących pracy, itd.

Badanie dotyczące wiedzy studentów na temat efektów uczenia się i ich realizacji

Procedury obowiązujące w ramach wydziałowych systemów zarządzania jakością kształcenia uwzględniają możliwość badania wiedzy studentów na temat efektów uczenia się i ich realizacji. Badanie jest zazwyczaj realizowane równolegle z badaniem jakości zajęć dydaktycznych i pracy wykładowców, może dotyczyć również przedmiotów wskazanych przez komisje programowe. W kwestionariuszu badań uwzględniono zrozumiałość efektów uczenia się przypisanych dla danego przedmiotu oraz wywiązywanie się wykładowcy z takich obowiązków, jak: przedstawienie na pierwszych zajęciach efektów uczenia się przypisanych dla przedmiotu, metod ich weryfikacji, kryteriów oceny osiągniętych efektów uczenia się. Studenci wypowiadają się także na temat tego, czy metody dydaktyczne stosowane w ramach realizacji przedmiotu oraz realizowane treści kształcenia pozwoliły na osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

Badanie opinii pracodawców dotyczące oceny umiejętności i kompetencji osiągniętych przez studentów

Badanie opinii pracodawców dotyczące oceny umiejętności i kompetencji osiągniętych przez studentów ma na celu poznanie opinii pracodawców przyjmujących studentów na praktyki, w szczególności w zakresie zdobywania przez studentów - praktykantów kluczowych efektów uczenia się. W kwestionariuszu badań uwzględniania się kluczowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określone dla poszczególnych kierunków.

Badanie losów zawodowych absolwentów

Badanie losów zawodowych absolwentów jest realizowane zgodnie z procedurą P – 13 „Śledzenie losów zawodowych absolwentów i zasady monitorowania rynku pracy” wdrożoną w ramach Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. Na badanie losów zawodowych absolwentów składają się 2 etapy. Na każdym z nich student wypełnia kwestionariusz. Każdy student w momencie składania w Dziekanacie pracy dyplomowej wypełnia oświadczenie dotyczące badania losów zawodowych absolwentów. Jest w nim informowany o celu i przebiegu badania. Udział w badaniu losów zawodowych absolwentów wymaga wyrażenia przez studenta zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie drogą mailową formularzy ankietowych. Pierwszy etap badania realizowany jest po roku od momentu ukończenia studiów, drugi – po 3 latach od momentu ukończenia studiów. Na każdym z nich student otrzymuje drogą mailową kwestionariusz dotyczący określenia swojej sytuacji zawodowej i pozycji na rynku pracy, planów zawodowych, itd. W badaniu uwzględnia się m.in. następujące obszary tematyczne:

 • aktywność zawodową,
 • charakterystykę zatrudnienia,
 • ocenę nabytych w SAN kompetencji i ich przydatności w pracy zawodowej,
 • lukę kompetencyjną pomiędzy kompetencjami nabytymi w toku studiów, a kompetencjami wymaganymi przez pracodawców,
 • stopień przygotowania do pracy zawodowej,
 • zadowolenie ze studiów w SAN.

Wyniki badań służą doskonaleniu programów kształcenia oraz weryfikacji określonych w programie studiów efektów uczenia się. Raporty z badań dostarczane są Władzom Uczelni oraz innym zainteresowanym jednostkom. Wyniki i wnioski z badań omawiane są na spotkaniach Komisji Programowych i Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.