Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK)

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK)

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi wdrożyła Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia, który bazuje na dotychczasowych własnych doświadczeniach i dorobku Uczelni w zakresie zapewniania jakości oraz uwzględnia bieżące przepisy i standardy jakości sformułowane przez autorytety w tej dziedzinie. Głównym celem Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia jest doskonalenie jakości kształcenia zgodnego z Misją i Strategią Uczelni. Cel ten jest  ściśle związany ze spełnianiem potrzeb, oczekiwań i aspiracji studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia  jest zorientowany na współpracę   interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Kierując się naczelną zasadą, jaką jest zasada orientacji na studenta i słuchaczy studiów  podyplomowych  w Uczelni podejmuje się m.in. rozpoznawanie potrzeb, oczekiwań oraz zainteresowań studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, analizowanie przyczyn niepowodzeń studentów w procesie kształcenia, w tym skreśleń oraz rezygnacji ze studiów czy zapoznawanie studentów / słuchaczy studiów podyplomowych z ich prawami i obowiązkami.